Ön Kayıt Formu

Ön Kayıt FormuGİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni”nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Kanun) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Köprüvizyon Eğitim Öğretim Hizmetleri Bilişim ve Danışmanlık A.Ş.” (Kurum) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar belirtilmiştir.
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kişisel verileriniz, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu Özel Köprüvizyon Müzik Kursu tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri
Eğitim ve öğretim faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan tüm bilgiler eğitim ve öğretim hizmeti süreçlerinde kullanılmak adına, Kurum faaliyetlerinin ilgili bakanlık mevzuatına ve hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında; iş birimlerinin çalışmaları, ticari ve sosyal politikaların düzenlenmesi, kurumsal işleyişin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi yer almaktadır.
3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Kurum tarafından toplanan kişisel veriler, eğitim ve öğretim hizmetinin gereği kapsamında, Kanun’a uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili otomasyon programlarına, Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş.’ye ait ön muhasebe yazılımları ve işbu yazılım şirketi ile birlikte çalışmakta olup Kurumumuz tarafından da kullanılan diğer yazılım şirketlerine, kurumun geliştirmekte olduğu K33 Kursiyer Kayıt Otomasyonuna, iş ortaklarına, tedarikçilere, alt işverenlere ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurumumuz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Kurum içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Bilgi ve başvuru taleplerinizi Başvuru Formu ile bizlere yönlendirebilirsiniz.
Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.
6. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız
Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz iş günü ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (Kurul) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.
Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.